اگرهای تاریخ ایران- اگر 37

چاپ
( 73 رای )

 نگاره نادرشاه و محمد شاه گورکانی

 نگاره نادرشاه (فرد نشسته سمت راست) و محمد شاه گورکانی (موزه Guimet, پاریس1740)

 

37. اگر نادرشاه دست از جنگ هاي بي حاصل مي كشيد

اگر نادرشاه پس از بازگشت از تركستان به جاي آنكه به قفقاز لشكركشي كند، راه پايتخت خود، اصفهان، را در پيش مي گرفت و به جاي ادامۀ جنگ هاي بي حاصل و خانمان سوز، آخر عمر خود را در اصفهان سپري مي كرد، چه اتفاقاتي كه نمي افتاد. چه بسا مورد سوءقصد قرار نمي گرفت. سوءظنش نسبت به فرزندش رضاقلي ميرزا شدت نمي گرفت و منجر به نابينايي او نمي شد و بزرگاني كه در مراسم كور كردن وي حضور داشتند به جرم عدم شفاعت، كشته نمي شدند.

شايد مي توانست بيماري هاي متعدد خود را (زخم اثني عشر، هموروئيد، صرع و بيماري كبدي) در اصفهان و به وسيلۀ پزشكان حاذق درمان كند و با استراحت، به آسايش فكري برسد. چه بسا بين او و رضاقلي ميرزا روابط پدر و فرزندي تحكيم مي يافت و ايران از داشتن امنيت و ثبات محروم نمي شد و نادر قدرت را به جانشيني تربيت شده و نيرومند منتقل مي كرد.

اگر نادر چنين مي كرد، با توجه به ارتش بزرگ، مجهز و ورزيده اي كه در اختيار داشت، مي توانست دوران صلح و آرامشي را به ايرانيان اعطا كند كه به شدت نيازمند آن بودند. همچنين، گنجينه هاي عظيمي را كه از هندوستان آورده بود (در واقع غارت كرده بود) مي توانست در جهت كارهاي بنيادي و بازسازي ايران استفاده كند.

اگر نادر از قدرت و اقتداري كه داشت استفاده مي كرد و طبق برنامه اي منظم به آباداني كشور مي پرداخت، چه بسا اجراي طرح حساب شدۀ آباداني مملكت و اصلاحاتي كه رضاقلي ميرزا به آن نياز داشت و تسلط نادر به امور كشوري و لشكري، ايران را به جايي مي رساند كه مسير تاريخش دگرگون مي شد و وضعي متفاوت از آنچه در ادوار بعد بر آن گذشت پيدا مي كرد.

متأسفانه اين گونه نشد و پيروزي هاي بزرگ كسي كه ايران را از حضيض ذلت به اوج عظمت رسانيد و آن را به نيرومندترين كشور آسيا تبديل كرد، به جاي آنكه سعادت حقيقي كشور را تأمين كند، تلفات و خسارات فراواني به ملت ايران وارد ساخت.

 

--

مطالب مرتبط:

 35. اگر نادرشاه از ترور جان سالم به در نمي برد

36. اگر نادرشاه فرزند ارشد خود را نابينا نكرده بود

37. اگر نادرشاه دست از جنگ هاي بي حاصل مي كشيد

 اگرهای تاریخ ایران - فهرست مطالب

 جام فردوسی در پایتخت افشاریان

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2144 بار