يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب ایرانی از نگاه انیرانی

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو4

چاپ
( 24 رای )

  سیمای درویش عصر قاجار

 سیمای درویش عصر قاجار

كنت دو گوبينو:

ايرانيان گوش بري از خارجي ها را مجاز مي شمارند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو3

چاپ
( 14 رای )

 

 

 

 

كنت دو گوبينو:

در ايران كينه و دشمني طبقاتي وجود ندارد

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو2

چاپ
( 13 رای )

 

 

 

 

كنت دو گوبينو:

ايراني فقط به تاريخ كشور خود علاقه مند است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو1

چاپ
( 18 رای )

 

 

 

 

كنت دو گوبينو:

ايراني به گذشته نگاه مي كند نه به آينده

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک42

چاپ
( 15 رای )

 

 

 

 

پولاك:

ايراني وابستگي زيادي به برنج دارد

 


صفحه 2 از 27