پنجشنبه 30 آبان 1398

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب ایرانی از نگاه انیرانی

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک40

چاپ
( 11 رای )

 

  

 

 

پولاك:

ايرانيان از نان به جاي قاشق، بشقاب
سفره و كاغذ بسته بندي استفاده مي كنند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک39

چاپ
( 39 رای )

 

 

 

 

پولاك:

ايراني با شنيدن سرودها و ترانه هاي ملي احساساتي مي شود

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک38

چاپ
( 9 رای )

 

 

 

پولاك:

ايراني هميشه در خوراك قناعت مي كند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک35

چاپ
( 17 رای )

 

 

 

پولاك:

پليس ايران در تعقيب و مجازات سارقين جدي نيست

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک34

چاپ
( 23 رای )

 

 

 

پولاك:

واهمۀ زن ايراني، شريك پيدا كردن شوهر است

 


صفحه 2 از 25