يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب ایرانی از نگاه انیرانی

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک24

چاپ
( 32 رای )

 

 

 

پولاك:

ايرانيان سلسله وار بر يكديگر ستم مي كنند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک23

چاپ
( 12 رای )

 

 

 

پولاك:

يادگيري زبان فارسي آسان است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک22

چاپ
( 27 رای )

کوروش تهامی در نقش عباس میرزا  در سریال تبریز در مه 

 کوروش تهامی در نقش عباس میرزا  در سریال تبریز در مه 

پولاك:

ايرانيان تحصيل كرده زيبا حرف مي زنند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک21

چاپ
( 32 رای )

 fal e hafez

پولاك:

ايراني در موقعيت تصميم گيري تفأل مي زند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک20

چاپ
( 39 رای )

 مکتبخانه ای در اصفهان در دورۀ قاجار، عکس از ارنست هولتسر

مکتبخانه ای در اصفهان در دورۀ قاجار، عکس از ارنست هولتسر

پولاك:

ايراني پنهان كار و مرموز است

 


صفحه 6 از 27