يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب ایرانی از نگاه انیرانی

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک34

چاپ
( 23 رای )

 

 

 

پولاك:

واهمۀ زن ايراني، شريك پيدا كردن شوهر است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک33

چاپ
( 37 رای )

  

 

 

پولاك:

زن ايراني زود پير مي شود

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک32

چاپ
( 10 رای )

 

 

 

پولاك:

زنان ايراني در ظاهر بدون نقش و در خفا مؤثراند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک31

چاپ
( 18 رای )

 

 

 

پولاك:

ايراني وقتي ثروتمند مي شود، خانه اش را بزرگتر مي كند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک30

چاپ
( 8 رای )

 

 

 

پولاك:

صاحب منصبان ايراني بر اساس

اعمال نفوذ، رشوه و روابط تعيين مي شوند

 


صفحه 4 از 27