پنجشنبه 30 آبان 1398

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب ایرانی از نگاه انیرانی

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک28

چاپ
( 8 رای )

 

 

پولاك:

صنايع ايران تأمين كنندۀ نيازهاي داخلي است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک27

چاپ
( 9 رای )

 

 

 

پولاك:

در ايران، فروش مواد خام به صرفه تر است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک26

چاپ
( 15 رای )

 

 

 

 

پولاك:

ايراني ها سنن و عادات كهن خود را در هر شرايط حفظ مي كنند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک25

چاپ
( 7 رای )

 

 

 

 

پولاك:

ايراني در كشاورزي و صنعت پشتكار دارد

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک24

چاپ
( 32 رای )

 

 

 

پولاك:

ايرانيان سلسله وار بر يكديگر ستم مي كنند

 


صفحه 4 از 25