يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب ایرانی از نگاه انیرانی

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک36

چاپ
( 58 رای )

 

 

 

پولاك:

براي ايراني، وحدت، مشاركت و تقسيم منافع
در چهارچوب طايفه و خانواده معني دارد

 


صفحه 27 از 27