يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب ایرانی از نگاه انیرانی

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک41

چاپ
( 20 رای )

 

 

 

 

پولاك:

ايراني در پذيرايي از مهمان دست و دل باز است

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک40

چاپ
( 11 رای )

 

  

 

 

پولاك:

ايرانيان از نان به جاي قاشق، بشقاب
سفره و كاغذ بسته بندي استفاده مي كنند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک39

چاپ
( 39 رای )

 

 

 

 

پولاك:

ايراني با شنيدن سرودها و ترانه هاي ملي احساساتي مي شود

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک38

چاپ
( 9 رای )

 

 

 

پولاك:

ايراني هميشه در خوراك قناعت مي كند

 

گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک35

چاپ
( 17 رای )

 

 

 

پولاك:

پليس ايران در تعقيب و مجازات سارقين جدي نيست

 


صفحه 3 از 27