گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو6

چاپ
( 15 رای )

 سیمای صراف عصرقاجار 

 سیمای صراف عصرقاجار

كنت دو گوبينو:

ايرانيان آمادۀ قرض دادن و گرفتن اند

مي توان گفت همۀ افراد اين ملت شغل دلالي را يك بار هم كه شده امتحان كرده اند و آن را مطابق ذوق و سليقه خود مي دانند. بدين ترتيب، همان طور كه گفتم همه آماده اند پول قرض داده يا بگيرند.
شاه به دولت قرض مي دهد. شخصيت هاي بزرگ به افراد پايين، بازرگانان به شخصيت هاي بزرگ، نوكر به ارباب، ارباب به نوكر، سرباز به افسر، افسر به سرباز پول قرض مي دهد. بازاريان نادرست، با يك دست قرض مي دهند و با دست ديگر قرض مي گيرند. *

 


--
پي نوشت:
* گوبينو. سه سال در ايران – هوشنگ مهدوي، عبدالرضا. انتشارات كتابسرا. چاپ اول 1367. ص369.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2960 بار