گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک2

چاپ
( 28 رای )

 بیتی از حافظ با خط نستعلیق

پولاك:

ايراني قول مي دهد ولي عمل نمي كند

ايراني هيچ وقت خواهش ديگران و يا توقعي را كه از او دارند، به كلي رد نمي كند، زيرا چنين كاري با خلق و خوي او مغايرت دارد. پس ترجيح مي دهد قول بدهد، ولي به آن عمل نكند. (1)

چنين كاري را همواره نمي توان به تقلب تعبير كرد، بلكه بايد دانست اين نوعي ضعف است كه در وجود او خانه كرده است. خودش مي گويد نمي خواهد خواهنده اي را محروم كند، پس مي كوشد مطلب را به درازا بكشاند و متقاضي را خسته كند، اما بايد دانست كه متقاضي هم يك ايراني است و با استدعاي مكرر و اصرار و ابرام مي تواند اينجا و آنجا كارش را به پيش ببرد. (2)

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

پولاک1: ايرانيان به ويران كردن بيش از اصلاح علاقه منداند

پولاك2: ايراني قول مي دهد ولي عمل نمي كند

پولاك3: ايراني دروغگو است

پولاك4: ايراني طماع و پول دوست است

پولاك5: ايراني ناسزاگو است


--
پي نوشت:
1.سفرنامه هاي اروپاييان اين روحيه را بارها زير انتقاد برده كه ايراني وعده مي كند اما از وفاي به آن دريغ دارد. [آرون؛ ريمون. ايران آنسان كه من شناختم - معتمدي، محمود. انتشارات نگار. 1342. ص40] اما در واقع ايراني وعده نمي دهد. نه گوينده، نه مخاطب اعتقادي به آنچه كه گفته مي شود ندارند. ايراني از چنين كلامي، تلقي وعده ندارد.
به همان اندازه كه گوينده نسبت به صوري بودن كلام خود ادراك دارد، به همان اندازه نيز مخاطب، دركي مشابه دارد. اين امر، تنها شيوه اي در سخن گفتن است و ديگر هيچ. اروپايي اين «شيوۀ سخن» را نمي شناسد و از آن به جاي دركي صوري، دركي ماهوي مي كند. [اديب، محمدحسين. جامعه شناسي ايران – ص170]
2. پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص21.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3742 بار