گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک1

چاپ
( 39 رای )

 کاخ ثابت پاسال در بلوار جردن تهران

 بزرگترین خانه تهران مشهور به کاخ ثابت پاسال در آستانۀ تخریب(عکس از memarinews.com)

پولاک:

ايرانيان به ويران كردن بيش از اصلاح علاقه منداند

ايراني تمام كردن و كامل كردن را خوش ندارد. تنها در پيِ ايجاد چيز تازه است و آنچه را قديمي است با مسامحه و بي اعتنايي به دست نابودي مي سپارد. (1) بدين ترتيب مبالغ گزافي براي ساختن كاخ ها و منازل جديد به مصرف مي رساند، اما از پرداخت مبلغي جزئي براي تعمير و مرمت لازم پرهيز دارد.

بسياري از پل هاي گرانبها كه اينجا و آنجا به روي نهرها و معبرهاي تنگ زده اند، اغلب بي استفاده مانده، زيرا پايه هاي آنها پوسيده يا طاق آنها سوراخ پيدا كرده است، به طوري كه فقط با احتياط تمام مي شود از آن عبور كرد.

هرگاه نيمي از پلي كه وجود آن براي ايجاد ارتباط غير قابل اجتناب است خراب شود، بلافاصله پلي ديگر پايين تر يا بالاتر از آن مي سازند. همه در تلاش كسب اين شهرت هستند كه چيز نويي را ايجاد كنند. (2)

 


پولاك، ادوارد ياكوب (Polak) پزشك اتريشي

پولاك از سال 1851 تا 1860 در ايران مقيم بود. نخستين مدرسي است كه براي تدريس پزشكي در دارلفنون از اتريش استخدام شد و پس از فوت دكتر كلوكه، از سال 1855 پزشك مخصوص ناصرالدين شاه شد.
زبان فارسي را آموخت و به فارسي درس مي گفت. كتاب تشريح او كه به كمك يكي از شاگردانش به فارسي ترجمه شد، در آن زمان كه اطلاعات تشريحي منحصر به عقايد بود، با اهميت تلقي مي شد.
اين كتاب منشأ بسياري از اصلاحات كتابهاي تشريح فارسي شد. از آثار ديگر پولاك، كتاب مشروحي در جراحي چشم و يك راهنماي طب نظامي است. او در 1858 به اروپا بازگشت و كتابي به نام «ايران و ساكنين آن» نوشت. سپس در سال 1882 بار ديگر به ايران سفر كرد و بخصوص به مطالعه و پژوهش در منطقۀ الوند پرداخت. بعدها در شهر وين به تدريس زبان فارسي مشغول شد.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

پولاک1: ايرانيان به ويران كردن بيش از اصلاح علاقه منداند

پولاك2: ايراني قول مي دهد ولي عمل نمي كند

پولاك3: ايراني دروغگو است

پولاك4: ايراني طماع و پول دوست است

پولاك5: ايراني ناسزاگو است


--
پي نوشت:
1. آن شاهان و جباران و ديكتاتورها رفتند. انقلاب آنها را جارو كرد و دور ريخت اما دريغا كه منش ها بعضاً باقي است. وقتي مسئولي عوض شد، مسئول تازه نه تنها دنبال اقدامات مثبت و مفيد او را نمي گيرد، بلكه خشت و گِل هاي به جا مانده از او را نيز خراب مي كند. اولي با كلي هزينه وسط بلوارها حوضچۀ آب و فواره و چراغ درست مي كند.
دومي آنها را تبديل به گلدان مي كند و سيم و لوله و مصالح ساختماني در زير و روي زمين مي پوسد و از بين مي رود. اتفاقي كه در خيلي شهرها افتاده است. مهرداد جوانبخت.
2. پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص46.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3926 بار