يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

کتاب رمزگشایی رازهای عشق

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 21

چاپ
( 118 رای )

  رمزگشایی رازهای عشق  رمزگشايي رازهاي عشق

21. عشق، انسان را به تمامي جهان مي پيوندد!

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 20

چاپ
( 114 رای )

  رمزگشایی رازهای عشق

20. عشق، انسان را از نو متولد مي كند!

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 19

چاپ
( 55 رای )

  رمزگشايي رازهاي عشق

 قورباغه نر هنگام بارش باران برای جفتش چتری از برگ نگهداشته است

19. بر مناسباتي كه يك طرف بيشتر ندارد، نمي توان نام عشق نهاد!

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 18

چاپ
( 111 رای )

  موج نهم، اثر ایوان آیوازوفسكی 1850

موج نهم، اثر ایوان آیوازوفسکی(سال 1850)

18. عشق به هنر ماننده است!

 

رمزگشايي رازهاي عشق - بحث نظري عشق 17

چاپ
( 46 رای )

رمزگشايي رازهاي عشق  

17. عشق، در درجۀ اول، نثار كردن است، نه گرفتن!

 


صفحه 5 از 9