گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- كنت دو گوبينو1

چاپ
( 18 رای )

 

 

 

 

كنت دو گوبينو:

ايراني به گذشته نگاه مي كند نه به آينده

 اگر در ايران با صد نفر از فهميده ترين و برجسته ترين افراد صحبت نماييد، مي بينيد كه هيچ كس در فكر اصلاح كشور نيست و حتي در مخيلة كسي خطور نمي كند كه در آينده مي توان اين وضع را تغير داد و همان طور كه همه چيز دنيا عوض مي شود، زندگي اجتماعي و سياسي ايران هم بايد عوض گردد.

ولي در عوض تمام صحبت هاي آنها مربوط به گذشته است. هر لحظه دم از بزرگان و پهلوانان گذشته مي زنند و به وجود آنها افتخار مي نمايند و به اين ترتيب همواره فكر آنها معطوف به گذشته است.
شايد هم حق با آنها باشد، چرا كه ما هيچ چيزي را در زندگي خود پيدا نمي كنيم كه مبدأ آن مشرق زمين نباشد و هر پيشرفتي كه نصيب بشر شده از مشرق زمين سرچشمه گرفته است، منتها ما پس از اين كه افكار و علوم را از آنها اقتباس كرديم، به نوبۀ خويش در آنها دخل و تصرف كرديم و تغييراتي به وجود آورديم كه به كمال يا رفع نقايص آنها شد. *

 

گوبينو، ژوزف آرتور دو (Gobineau) خاورشناس و سفير فرانسه مشهور به كنت دوگوبينو
(1882-1816)
در كشورهاي ايران، سويس، يونان، برزيل و سوئد سِمت سفارت و عضويت در سفارت داشت. گوبينو دو بار به ايران آمد. نخستين بار در سال 1855 و بار ديگر به سال 1861.
او زبان فارسي را فرا گرفت و چند كتاب دربارۀ ايران نگاشت كه داراي ارزش تاريخي و تحقيقي است مانند «سه سال در ايران»، «تاريخ ايرانيان»، «اديان و عقايد فلسفي در آسياي مركزي».
شهرت گوبينو بيشتر به جهت نظرياتي است كه دربارۀ عدم تساوي نژادهاي انسان بيان كرده است. به نظر وي «نژاد» نيروي محركه و عامل تعيين كننده در اوج گرفتن يا سقوط تمدنها و فرهنگها است. وي يكي از افرادي است كه براي ايران در تاريخ بشريت مقام والايي قائل شده است.

 

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

 

--
پي نوشت:
* گوبينو. سه سال در ايران – هوشنگ مهدوي، عبدالرضا. انتشارات كتابسرا. چاپ اول 1367. ص161.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2146 بار