گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک20

چاپ
( 39 رای )

 مکتبخانه ای در اصفهان در دورۀ قاجار، عکس از ارنست هولتسر

مکتبخانه ای در اصفهان در دورۀ قاجار، عکس از ارنست هولتسر

پولاك:

ايراني پنهان كار و مرموز است

ايراني ميل خاصي به اسرارآميز بودن، خيالبافي و مخفي كاري دارد. (1) هر انجمن پنهاني توجه او را به خود جلب مي كند. براي هر فرقۀ جديد ديني فوراً طرفداران بسياري پيدا مي شود. (2)

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

پولاك16: ايرانيان از نشستن كنار جوي آب و زير سايه درخت لذت مي برند

پولاك17: ايراني به نظافت و مرتب بودن خود اهميت مي دهد

پولاك18: عشاير ايران خلق و خوي خاص خود را دارند

پولاك19: ايراني فرصت بيابد انتقام مي گيرد

پولاك20: ايراني پنهان كار و مرموز است

--
پي نوشت:
1. پنهان كاري در روحيۀ ايراني به قوت مشاهده مي شده و مي شود. پنهان كاري عميق ايراني عكس العملي طبيعي در برابر نظارت وسيع افكار عمومي بر همۀ وجوه زندگي فردي است. مهرداد جوانبخت.
2. پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص21.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2552 بار