گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک15

چاپ
( 51 رای )

 خواب در حرم امام رضا، عکس از حسین اسماعیلی 

 خواب در حرم امام رضا، عکس از حسین اسماعیلی(خبرگزاری مهر)

پولاك:

ايراني خواب آلوده و سست است

افتخارات ملت ايران كه يكي از جالب توجه ترين ملل عالم است بيشتر، از عظمت گذشتۀ او ناشي مي شود، و مادامي كه گرفتار عوارض كهولت نشده باشد كاملاً لياقت آن را دارد بار ديگر كه در تاريخ فرهنگ و جهانِ بشري نقش بسزا را به عهده بگيرد. (1)

هرگاه به منابع و امكاناتي كه ايرانيان در اختيار دارند مي انديشم و قبل از همه، ن‍‍ژاد نيرومند و بيدار آن ملت را در نظر مي آورم الزاماً به اين نتيجه مي رسم كه بار ديگر از خواب آلودگي و سستي فعلي نجات خواهند يافت و تجديد حيات خواهند كرد.

زماني كشوري دچار زوال مي شود كه اهالي آن به فساد گرفتار شده باشند. چنين مطلبي در مورد ايران مصداق ندارد و به همين دليل آينده اي خوش براي آن قابل پيش بيني است. (2) و (3)

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

پولاك11: بازرگانان ايراني ساده زندگي مي كنند

پولاك12: ايراني ترجيح مي دهد كه در شرايط عادي بياسايد

پولاك13: خواب و خوراك ايراني الگوي ثابت و يكنواختي ندارد

پولاك14: ايراني به خانواده پايبند است

پولاك15: ايراني خواب آلوده و سست است


--
پي نوشت:
1. پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. صص 10-9.
2. حدود 150 سال از پيش بيني پولاك سپري شده است، اما هنوز ايراني از سستي و رخوت خارج نشده و آنچنان كه بايد در اين مدت نتوانسته است از لحاظ علمي و فرهنگي جايگاه درخور خود را بيابد.
آلن دوبنوا (DeBenoist) فيلسوف سياسي معروف فرانسوي در عصر حاضر نيز در ارزيابي خود در مورد پيش بيني خطوط اصلي و طرح كلي قرن بيست ويكم اظهار داشته است كه: «سدۀ بيست و يكم، سدۀ افول امريكا و قدرت يابي كشورهاي «نو» خواهد بود: چين، روسيه، هند، ايران و مصر.
ملت ايران كه از برجسته ترين پايه گذراران فرهنگ و تمدن بشري است در سنگلاخ تاريخ با بلاها و مصيبت هاي فراوان رو به رو شده، با اين همه ترازنامۀ تاريخي اين ملت بسي درخشان و اميدوار كننده است.
سدۀ بيست و يكم، سدۀ اولويت فرهنگي بر امور سياسي و اقتصادي خواهد بود و ملت ايران به پشتوانۀ فرهنگي ريشه دار و پر بار خود در سرنوشت امروز و فرداي جهان نقش تعيين كننده خواهد داشت، چرا كه سرنوشت جهان نه در پيكار ميان نيروهاي راستگرا و چپگرا، ليبراليسم و سوسياليسم، بلكه در روياروي نيروهاي هويت گرا (ديني، ملي، قومي) و نظام تكنيك سالار غربي «امريكا مدار» رقم زده خواهد شد.» [به نقل از: اطلاعات سياسي اقتصادي – شماره پي در پي 106-105. خرداد و تير 1375. ص16.]
3. همان، ص229.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3076 بار