گفتار6 ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه- پولاک11

چاپ
( 18 رای )

 نمایی از خانه طباطبایی‌ها در کاشان

نمایی از خانه طباطبایی‌ها در کاشان. این خانه در دورۀ قاجاریه به‌وسیله بازرگانی به نام حاج سید جعفر طباطبایی احداث شده‌است.(عکس از Matthias Blume)

پولاك:

بازرگانان ايراني ساده زندگي مي كنند

بازرگانان ايراني در زندگي خود سادگي را بسيار رعايت مي كند.
هرگاه ثروت سرشاري نيز داشته باشد، باز از تجمل مي پرهيزد، زيرا وقتي به تجمل رو كند، از اعتبارش نزد همكاران كاسته مي شود.
بدون اين كه خدمه، وي را مشايعت كنند، در كوي و برزن راه مي رود.
از آمد و شد با بزرگان اجتناب مي كند و فقط با همكاران و هم طبقه هاي خود رفت و آمد دارد.
او سراسر روز را به كسب و كار مشغول است و با تبختر مي گويد: «كاسبم كسب مي كنم.»
عليرغم سادگي كه در سر و وضع او مشهود است، همه جا با احترام رو به رو مي شود، و تقريباً در مراودات بازرگاني پاي بند درستي و امانت است.
بازرگانان ايراني هر چند كه محتاط و مشكوك اند، از دست زدن به كارهاي بزرگ و خطير نيز پروا ندارند.
آنها نه تنها در سراسر آسيا يعني هند، چين، افغانستان، تركستان و قفقاز پراكنده اند، بلكه پايشان به عثماني، روسيه و مصر نيز باز شده است. در همه جا به سرعت راه و چاه را از يكديگر تميز مي دهند و طريق استفاده را پيدا مي كنند. *

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

پولاك11: بازرگانان ايراني ساده زندگي مي كنند

پولاك12: ايراني ترجيح مي دهد كه در شرايط عادي بياسايد

پولاك13: خواب و خوراك ايراني الگوي ثابت و يكنواختي ندارد

پولاك14: ايراني به خانواده پايبند است

پولاك15: ايراني خواب آلوده و سست است


--
پي نوشت:
* پولاك، ياكوب. سفرنامۀ پولاك (ايران و ايرانيان) – جهانداري، كيكاوس. انتشارات خوارزمي. تهران. 1361. ص392.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3276 بار