گفتار ۴ ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن۹

چاپ
( 47 رای )

عکس ماهواره ای از ایران

شاردن:

ايران كشوري كم جمعيت است

ايران به سه دليل دچار كمي جمعيت است:
1- جغرافيا: پهناوري و گستردگي بيرون از اندازه و نامناسب ايران مايۀ كمي جمعيت است و بيشتر اين مناطق به علت نبودن آب، آبادان نيست.
2- سياست: وجود حكومت مستبد و مسلط بر جان و مال و ناموس مردم. (1)
3- مهاجرت: از يك سده پيش، هر سال بسياري از خانواده هاي ايراني به هندوستان كوچ مي كنند و چون هوش، فهم، دانش، ترتيب، ادب و ديگر استعدادهاي خوب ايرانيان از مسلمانان حاكم بر هند كه از نژاد تيمور لنگ اند، بسي بيشتر است، جاي خويش را باز مي كنند و هميشه كاروانهاي حامل ايرانيان به هند در راه است. (2)

 

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن1  ...  ايرانيان با ادب و نزاكت سخن مي گويند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن2  ...  ايرانيان با سخن خود كسي را نمي رنجانند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن3  ...  ايرانيان اهل ادب، تعارف و تمجيد اند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن4  ...  ايرانيان محيل ترين، مزورترين و متملق ترين اقوام جهانند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن5  ...  ايرانيان به رعايت حق تقدم بسيار اهميت مي دهند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن6  ...  ايرانيان تحمل مرارت براي پژوهش را درك نمي كنند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن7  ...  ايرانيان نگاه فلسفي به زندگي دارند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن8  ...  آسمان ايران آرامش دهنده است

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، شاردن9  ...  ايران كشوري كم جمعيت است


--
پي نوشت:
1. استبدادي بودن نظام تاريخي ايران به اين معنا نبوده كه همۀ پادشاهان يكسان عمل كرده اند. چون در نظام حكومت استبدادي هر تصميمي به ارادۀ شاه بستگي دارد، شخصيت حكومت كنندگان در تعيين اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور نقش اساسي داشته است.
اين امر خود سبب مي شد كه پيشرفت ها و پيروزي ها و رونق اقتصادي ديري نپايد و با از دست رفتن يكي دو پادشاه لايق و مقتدر به سرعت نزول كند، به عبارت ديگر پادشاهان ممكن بود مقتدر، ستمگر، دادگر، بخشنده، بخيل، ضعيف، با لياقت، بي كفايت باشند، اما همه، بر مبناي نظام استبدادي حكومت مي كردند. مهرداد جوانبخت.
2. شاردن،ژان. ج2. ص690.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3080 بار