گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه6

چاپ
( 114 رای )

سفره ایرانی - دیزی  

تاورنيه:

ايرانيان به راحتي ديگران را در غذاي خود شريك مي كنند

ايرانيان؛ مردمي شرافتمنداند و هر كس هنگام غذا بر ايشان وارد شود با خوش رويي به وي خوراك مي دهند، بر عكسِ اخلاق فرانسويان كه زمانِ خوردن در را به روي خود مي بندند. *

 

 --

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه1  ... ايرانيان به ستاره شناسي و طالع بيني باور دارند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه2  ...  ايراني ها  بد دهان اند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه3  ...  ايرانيان تجمل گرا هستند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه4  ...  ايرانيان به ديد و بازديد اهميت مي دهند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه5  ...  ايرانيان اهل گردش نيستند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه6  ...  ايرانيان به راحتي ديگران را در غذاي خود شريك مي كنند

 

--
* قريب، شكوه عظمي. روزنه اي به تاريخ ايران در سده هاي گذشته. قريب، دكتر ژان. شركت سهامي انتشار. چاپ اول 1377. ص188 .

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3169 بار