گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه4

چاپ
( 100 رای )

تصویری از یک مهمانی ایرانی در سال 1304 خورشیدی

تصویری از یک مهمانی ایرانی در سال 1304 خورشیدی

تاورنيه:

ايرانيان به ديد و بازديد اهميت مي دهند

ايرانيان عادت دارند كه در تمام اعياد رسمي با هم ديد و بازديد كنند. اول بزرگان در منزل مي نشينند و زيردستان به ديدن آنها مي روند. سپس آنها سوار اسب شده به بازديد زيردستان اقدام مي كنند. اما متملق درباري تمام سال را براي ديدار اكابر به منزل آنها رفته، در تالار ديوان منتظر مي شود تا صاحبخانه از حرمسراي خود بيرون بيايد. وقتي كه بيرون آمد، وارد تالار شده و دستش را روي شكم گذارده، كرنشي به منتظرين كرده و مراسم تعارف به جاي مي آورد. *

 

 --

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه1  ... ايرانيان به ستاره شناسي و طالع بيني باور دارند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه2  ...  ايراني ها  بد دهان اند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه3  ...  ايرانيان تجمل گرا هستند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه4  ...  ايرانيان به ديد و بازديد اهميت مي دهند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه5  ...  ايرانيان اهل گردش نيستند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تاورنیه6  ...  ايرانيان به راحتي ديگران را در غذاي خود شريك مي كنند


--
* تاورنيه، ژان باتيست. سفرنامۀ تاورنيه. نوري، ابوتراب. انتشارات كتابخانه سنايي و كتابفروشي تأثير اصفهان. ص 618.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 3015 بار