گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، دوپرنس

چاپ
( 78 رای )

تقلید نماز کودکی در مسجد شهر  ستراسبورگ در فرانسه

دوپرنس:

ايرانيان اختراع نمي كنند، ولي خوب تقليد مي كنند

ايرانيان خيلي مخترع نيستند، ليكن چنان فهم و شعور دقيقي دارند كه وقتي چيزي را بخواهند بي درنگ تقليد مي كنند. به اين ترتيب همه چيز دارند، چه مردان دانشمند و چه مردان اهل فن و همچنين مي كوشند آنچه شما مي دانيد فراگيرند تا ديگر نيازي به شما نداشته باشند و هر چه شما كسب كرده ايد خودشان نيز به دست آورند.*

 

دوپرنس، پاسيفيك (Deprovins) مبلغ مذهبي فرانسوي
(1635-1570)
دوپرنس مبلغ مذهبي از فرقۀ كاپوسين بود. در سال 1628، همراه دو تن ديگر از هم فرقه هايش به ايران سفر كرد. شاه عباس كبير در قزوين او را پذيرفت. دوپرونس از شاه اجازه گرفت تا دو صومعه، يكي در اصفهان و ديگري در بغداد بسازد. مأموريت مذهبي كه به پدر پاسيفيك سپرده شده بود با موفقيت انجام گرفت و در واقع، او نخستين صومعۀ مبلغين مذهبي فرانسوي را در ايران داير كرد. شاه عباس از طريق او نامه اي براي لويي سيزدهم، پادشاه فرانسه، فرستاد.

 

--

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، دلاواله  ...  ايرانيان زياد برنج مي خورند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، دوپرنس  ...  ايرانيان اختراع نمي كنند، ولي خوب تقليد مي كنند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، لوگوز  ...  ايرانيان آزادي دگرانديشان و خارجيان را محترم مي شمارند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، تونو  ...  ايرانيان طالب فراواني و وفور اند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، لوبرون  ...  در ايران تنها قانون اراده شاه است

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، فرانكلين  ...  ترس از به زنجير كشيده شدن، فكر ايرانيان را متحجر كرده است

--

* قريب، شكوه عظمي. روزنه اي به تاريخ ايران در سده هاي گذشته. قريب، دكتر ژان. شركت سهامي انتشار. چاپ اول 1377. ص154.

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2859 بار