يكشنبه 17 اسفند 1399

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

گفتار ۴ ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، كمپفر۳

چاپ
( 120 رای )

فره ایزدی

كمپفر:

ايرانيان رهبر خود را از معاصي مبرا مي دانند

تقدس فرمانرواي صفوي ايران با يك امتياز فوق العاده نادر ديگر توأم است. اعتقاد خاص رعايا و زيردستان به مبرا بودن فرمانروا از معاصي به ميزان اقتدار شاه صفوي مي افزايد و اين امر باعث مي گردد كه آنها بدون قيد و شرط نسبت به فرمانرواي مقدس خود كه براي قدرت وي حد و حدودي متصور نيستند.
اظهار اطاعت و انقياد كنند و ديگر تفاوتي نمي كند كه شخص فرمانروا در اقدامات خود به حيله گري و فريب كاري دست بزند يا از زيردستان خود توقعات عجيب و حيرت انگيزي داشته باشد. (1) و (2)

 

مطالب مرتبط:

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، كمپفر1  ...  در ايران حكومت مطلقه با هيچ مانعي رو به رو نيست

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، كمپفر2  ...  ايرانيان براي رهبران خود تقدسي فطري قائلند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، كمپفر3  ...  ايرانيان رهبر خود را از معاصي مبرا مي دانند

گفتار 4 ايراني از نگاه انيراني - دورۀ صفويه، كمپفر4  ...  در ايران درباريان تنها به مقام و موقعيت خود مي انديشند

 

--
پي نوشت:
1. طبق نظريۀ ايراني پادشاهي و حكومت در دوران باستان، شاه داراي «فرۀ ايزدي» بود، بدين معنا كه شاه از ديگر افراد بشر برتر و نايب و جانشين خدا در روي زمين شمرده مي شد.
فرۀ ايزدي، فرهمندي و فرّهي در سراسر شاهنامه به چشم مي خورد: «بگفتند اين فرهّ ايزدي است   نه از راه كژي و نابخردي است» در دورۀ اسلامي كه ايران به عنوان يك تمدن، استقلال سياسي خود را تا دورۀ صفويه از دست داد تا مدتها نيازي به فلسفۀ سياسي نداشت و انديشۀ سياسيِ خلافت فلسفۀ سياست غالب گرديد. در چارچوب اين فلسفۀ سياسي، حتي سلطان نشين هاي نيمه مستقل توجيه   مي شدند و اين امر براي اكثريت سني مشرب كفايت مي كرد.
اما از دورۀ صفويه بار ديگر همان انديشۀ سياسي «فرۀ ايزدي» حاكم گرديد، جز اين كه «فرۀ ايزدي» به «سايۀ خداوندي» تبديل گرديد و تبعيت از پادشاه بدين دليل ضروري تلقي شد كه او سایۀ خداوند در روي زمين تعريف گرديد.
روشن است كه شاه با القابي چنين پر طمطراق و ذهنيت حاصل از آنها در ميان مردم، به طور منطقي بايد از خطا و گناه نيز مبرا مي شد تا به عنوان جانشين خدا داراي صفاتي كامل باشد. مهرداد جوانبخت.
2. كمپفر، انگلبرت. سفرنامۀ كمپفر به ايران. انتشارات خوارزمي. چاپ دوم 1360. ص16.

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 2780 بار  

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید