يكشنبه 09 بهمن 1401

به سایت پدر و پسر خوش آمدید.

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب (در حال تکمیل)

چاپ
( 281 رای )

ايراني از نگاه انيراني - فهرست مطالب

 فهرست مطالب ایرانی از نگاه انیرانی

 (در حال تکمیل)

سرآغاز سخن

 

 ايراني از نگاه انيراني - مقدمه

مقدمه

مقدمه (قسمت اول) - حافظه تاريخي

مقدمه (قسمت دوم) - هر ملتي به گونه اي خاص مي انديشد

مقدمه (قسمت سوم) - سفرنامه چونان يك تابلوي نقاشي

مقدمه (قسمت چهارم) - به ارمغان بردن گوهرهاي كشورهاي شرقي

 

*****

ایرانی از نگاه انیرانی، گفتار 1  شرق شناسی

گفتار 1  ....   شرق شناسي

قسمت اول - نخستين برخوردهاي گستردۀ اروپاييان با فرهنگ هاي ديگر

قسمت دوم - شرق

قسمت سوم - پيدايش اصطلاح «شرق شناسي»

قسمت چهارم - استواري رابطۀ «شرق شناسي» و «استعمار»

قسمت پنجم - ديدگاه شرقي ها به شرق شناسي

قسمت ششم - غرب شناسي

 

*****

 ایرانی از نگاه انیرانی، گفتار2   سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه

گفتار 2   .....     سير تاريخي ايران پژوهي تا دورۀ صفويه

قسمت اول  ....       ايران پژوهان پيش از اسلام

قسمت دوم  ....       ايران پژوهان پس از اسلام

قسمت سوم  ....     دورۀ سلجوقيان (استيلاي ترك ها)

قسمت چهارم  ....   دورۀ ايلخانان (استيلاي مغول ها)

قسمت پنجم  ....     دورۀ تيموريان (استيلاي تاتارها)

قسمت ششم  ....   دورۀ آق قويونلو (استيلاي تركمن ها)

قسمت هفتم  ....     ويژگي هاي سفرنامه ها تا پيش از دورۀ صفويه

 

*****

 گفتار3 - ایران پژوهی در دورۀ صفویه (ایران در اوج)

گفتار3 - ایران پژوهی در دورۀ صفویه (ایران در اوج)

قسمت اول  ....     علل توجه ايران پژوهان در دورۀ صفويه        رشد و آگاهي و كنجكاوي اجتماعي در اثر وقايع زمان رنسانس

قسمت دوم  ....    علل توجه ايران پژوهان در دورۀ صفويه         رونق بازرگاني و صنعت در ايران

قسمت سوم  ....  علل توجه ايران پژوهان در دورۀ صفويه         اهميت استراتژيك ايران در مقابلۀ اروپا با تهديدات عثماني

قسمت چهارم  .... علل توجه ايران پژوهان در دورۀ صفويه         جذابيت تمدن و فرهنگ ايران

قسمت پنجم  ....  علل توجه ايران پژوهان در دورۀ صفويه          مدارا و تساهل مذهبي حكمرانان صفوي

قسمت ششم .... علل توجه ايران پژوهان در دورۀ صفويه         جاذبۀ توريستي و مهمان نوازي

قسمت هفتم  ....  تأثير مشاغل و انگيزه در نگرش سفرنامه نويسان دورۀ صفويه

قسمت هشتم .... ويژگي هاي سفرنامه هاي دورۀ صفويه

قسمت نهم  ....    افول سفرنامه هاي مربوط به ايران پس از دورۀ صفويه

 

*****

 گفتار 4 - ایرانی از نگاه انیرانی ، دورۀ صفویه

 گفتار 4 - ایرانی از نگاه انیرانی ، دورۀ صفویه

دلاواله:  ايرانيان زياد برنج مي خورند

 

دوپرنس:  ايرانيان اختراع نمي كنند، ولي خوب تقليد مي كنند

 

تاورنيه1:  ايرانيان به ستاره شناسي و طالع بيني باور دارند

تاورنيه2:  ايراني ها بد دهان اند

تاورنيه3:  ايرانيان تجمل گرا هستند

تاورنيه4:  ايرانيان به ديد و بازديد اهميت مي دهند

تاورنيه5:  ايرانيان اهل گردش نيستند

تاورنيه6:  ايرانيان به راحتي ديگران را در غذاي خود شريك مي كنند

 

اولئاريوس1:  ايرانيان به شعر بسيار اهميت مي دهند

اولئاريوس2:  ايرانيان موجز سخن مي گويند

اولئاريوس3:  ايرانيان اهل تعارف اند

 

لوگوز :  ايرانيان آزادي دگرانديشان و خارجيان را محترم مي شمارند

 

تونو:   ايرانيان طالب فراواني و وفور اند

 

شاردن1:  ايرانيان با ادب و نزاكت سخن مي گويند

شاردن2:  ايرانيان با سخن خود كسي را نمي رنجانند

شاردن3:  ايرانيان اهل ادب، تعارف و تمجيد اند

شاردن4:  ايرانيان محيل ترين، مزورترين و متملق ترين اقوام جهانند

شاردن5:  ايرانيان به رعايت حق تقدم بسيار اهميت مي دهند

شاردن6:  ايرانيان تحمل مرارت براي پژوهش را درك نمي كنند

شاردن7:  ايرانيان نگاه فلسفي به زندگي دارند

شاردن8:  آسمان ايران آرامش دهنده است

شاردن9:  ايران كشوري كم جمعيت است

 

كمپفر1:  در ايران حكومت مطلقه با هيچ مانعي رو به رو نيست

كمپفر2:  ايرانيان براي رهبران خود تقدسي فطري قائلند

كمپفر3:  ايرانيان رهبر خود را از معاصي مبرا مي دانند

كمپفر4:  در ايران درباريان تنها به مقام و موقعيت خود مي انديشند

 

لوبرون:  در ايران تنها قانون اراده شاه است

 

فرانكلين:  ترس از به زنجير كشيده شدن، فكر ايرانيان را متحجر كرده است

 

*****

گفتار 5 -  ایران پژوهی در دورۀ قاجاریه (ایران در حضیض)

 گفتار 5 -  ایران پژوهی در دورۀ قاجاریه (ایران در حضیض)

ايراني پژوهي در دورۀ قاجاريه - قسمت اول

ايراني پژوهي در دورهٔ قاجاريه- قسمت دوم  ...  انقلاب مشروطه

ايراني پژوهي در دورهٔ قاجاريه- قسمت سوم  ...  ويژگي هاي سفرنامه هاي دورهٔ قاجاريه

 

 *****

 گفتار 6    ایرانی از نگاه انیرانی - دورۀ قاجاریه

گفتار 6 -  ایرانی از نگاه انیرانی، دورۀ قاجاریه

ملکم1 : ايرانيان از يك استبداد به استبدادي ديگر پناه مي برند

ملكم2 : ايرانيان در ساخت مصنوعات استعداد و مهارت دارند، ولي از حمايت حكومت ها برخوردار نمي شوند

ملكم3 : ايرانيان چون به جاه و مقام مي رسند، اسراف كار و حريص مي شوند

ملكم4 : ايراني ها دروغگو و دورو هستند و خود به آن اذعان دارند

 

ژوبر1 : ايرانيان متملق زورگويند

ژوبر2 : ايرانيان دقيق و موشكاف اند

 

گاردان : ايرانيان چنان عاشق ثروت اندوزي اند كه اجازه نمي دهند سرمايه ها به جريان افتد

 

موريه: ايرانيان قسم دروغ مي خورند

 

پوتينگر: ايرانيان پوست لطيف تر را نشان توانگري مي دانند

 

دروويل1 : ايرانيان به رغم امتزاج با اقوام بيگانه زيبا و اصيل اند

دروويل2 : زنان ايراني زيباترين زنان دنيا هستند

دروويل3 : زنان ايران خوش اندام، سفيد چهره و عاشق جواهرات اند

دروويل4 : مرد ايراني نمي پذيرد كه كسي از احوال زن او جويا شود

دروويل5 : ايرانيان چهار زانو مي نشينند

دروويل6 : ايرانيان به سلسله مراتب و آداب ناشي از آن بسيار پايبنداند

 

سولتيكف: زبان فارسي شيرين ترين زبان دنياست

 

فلاندن1: در ايران ارتقاء طبقاتي امر ممكني است

فلاندن2: ايرانيان «آري» مي گويند، ولي چون «نه» عمل مي كنند

فلاندن3: ايرانيان علاقۀ شخصي را براي تحصيل علم و قبول مخاطرات كافي نمي دانند

 

لايارد: ايرانيان سياحت را دليل كافي اي براي سفر نمي دانند

 

دوبُد: ايرانيان مهربان اند

 

شيل: ايرانيان به فقر و نداري تظاهر مي كنند

 

پولاک1: ايرانيان به ويران كردن بيش از اصلاح علاقه منداند

پولاك2: ايراني قول مي دهد ولي عمل نمي كند

پولاك3: ايراني دروغگو است

پولاك4: ايراني طماع و پول دوست است

پولاك5: ايراني ناسزاگو است

پولاك6: ايرانيان وجود بد شگون را باور دارند

پولاك7: ايرانيان از سفرهاي طولاني و بدون امكانات نمي هراسند

پولاك8: مهمترين شاخص تربيت شدگي ايراني خوشنويسي است

پولاك9: در ايران فرد با سواد بايد بتواند دارو تجويز كند

پولاك10: ثروتمندان ايراني براي تشخص و تجمل خدمۀ زيادي نگاه مي دارند

 

پولاك11: بازرگانان ايراني ساده زندگي مي كنند

پولاك12: ايراني ترجيح مي دهد كه در شرايط عادي بياسايد

پولاك13: خواب و خوراك ايراني الگوي ثابت و يكنواختي ندارد

پولاك14: ايراني به خانواده پايبند است

پولاك15: ايراني خواب آلوده و سست است

پولاك16: ايرانيان از نشستن كنار جوي آب و زير سايه درخت لذت مي برند

پولاك17: ايراني به نظافت و مرتب بودن خود اهميت مي دهد

پولاك18: عشاير ايران خلق و خوي خاص خود را دارند

پولاك19: ايراني فرصت بيابد انتقام مي گيرد

پولاك20: ايراني پنهان كار و مرموز است

 

پولاک21: ايراني در موقعيت تصميم گيري تفأل مي زند

پولاک22: ايرانيان تحصيل كرده زيبا حرف مي زنند

پولاک23: يادگيري زبان فارسي آسان است

پولاک24: ايرانيان سلسله وار بر يكديگر ستم مي كنند

پولاک25: ايراني در كشاورزي و صنعت پشتكار دارد

پولاک26: ايراني ها سنن و عادات كهن خود را در هر شرايط حفظ مي كنند

پولاک27: در ايران، فروش مواد خام به صرفه تر است

پولاک28: صنايع ايران تأمين كنندۀ نيازهاي داخلي است

پولاک29: ايرانيان با كم آبي مبارزه كرده اند

پولاک30: صاحب منصبان ايراني بر اساس اعمال نفوذ، رشوه و روابط تعيين مي شوند

 

پولاک31: ايراني وقتي ثروتمند مي شود، خانه اش را بزرگتر مي كند

پولاک32: زنان ايراني در ظاهر بدون نقش و در خفا مؤثراند

پولاک33: زن ايراني زود پير مي شود

پولاک34: واهمۀ زن ايراني، شريك پيدا كردن شوهر است

پولاک34: پليس ايران در تعقيب و مجازات سارقين جدي نيست

پولاک36: براي ايراني، وحدت، مشاركت و تقسيم منافع در چهارچوب طايفه و خانواده معني دارد

پولاک37: ايرانيان مرگ را با آرامش مي پذيرند

پولاک38: ايراني هميشه در خوراك قناعت مي كند

پولاک39: ايراني با شنيدن سرودها و ترانه هاي ملي احساساتي مي شود

پولاک40: ايرانيان از نان به جاي قاشق، بشقاب سفره و كاغذ بسته بندي استفاده مي كنند 

 

پولاک41: ايراني در پذيرايي از مهمان دست و دل باز است

پولاک42: ايراني وابستگي زيادي به برنج دارد

 

كنت دو گوبينو1: ايراني به گذشته نگاه مي كند نه به آينده

كنت دو گوبينو2: ايراني فقط به تاريخ كشور خود علاقه مند است

كنت دو گوبينو3: در ايران كينه و دشمني طبقاتي وجود ندارد

كنت دو گوبينو4: ايرانيان گوش بري از خارجي ها را مجاز مي شمارند

كنت دو گوبينو5: ايرانيان فطرتاً دلال اند

كنت دو گوبينو6: ايرانيان آمادۀ قرض دادن و گرفتن اند

كنت دو گوبينو7: كسبه و تجار ايراني ميانه رو، محافظه كار و مورد اعتماد اند

كنت دو گوبينو8: ايرانيان از ديرباز مجامع صنفي داشته اند

كنت دو گوبينو9: ايرانيان سفر كردن را دوست دارند

كنت دو گوبينو10: ايراني از نظر نژادي تركيب ناپذير است

كنت دو گوبينو11: ميهن پرستي ايرانيان فرا سياسي است

 

 

 

 

 

 

 

*****

گفتار 7   ایران پژوهی در دورۀ پهلوی

گفتار 7 -  ایران پژوهی در دورۀ پهلوی

 

 

 

*****

گفتار 8   ایرانی از نگاه انیرانی - دورۀ پهلوی

گفتار 8 -  ایرانی از نگاه انیرانی، دورۀ پهلوی

 

 

 

 

 

مطالب مرتبطاشتراک گذاری

بازدید: 8268 بار  

نظرات 

 
+16 #1 قادری 18 مهر 1393 ساعت 17:06
عالی و آموزنده
موفق باشین
نقل قول
 
 
+5 #2 shadan 05 دی 1393 ساعت 01:00
ostad ...shoma benevis .....hartor ke deleton mikhad ...ma hamejore ghabool darim
نقل قول
 
 
+10 #3 سيفي 20 شهریور 1394 ساعت 18:04
سلام و صد درود بر شما :-)
ز یزدان و از ما بر آن کس درود
که تارش خرد باشد و داد پود (فردوسی)
متشکرم از بذل لطف نگاه شرا فتمندانه شما
نقل قول
 
 
+9 #4 ساغر 07 دی 1394 ساعت 09:47
سلام.تاریخ تلخ و محنت بار ایران را با کتاب اگرهای تاریخ و ایرانی از نگاه انیرانی شیرین و خواندنی کرده اید.روزگارتان خوش و دلتان سرشار از شادی باد.
نقل قول
 
 
+12 #5 غفارحسینی 18 فروردين 1395 ساعت 09:02
كتاب شما را چند سال قبل خواندم . دوست داشتم مطلبي درباره خلق و خوي مردم عزيز ميهن مان خدمت تان عرض كنم که از چشم سياحان اهل علم و ادب در دوره متاخر دور مانده .... كارل گوستاو يونگ اعتقاد داشت اسطوره هاي هر ملتي نقش ضمير ناخودآگاه مردم آن سرزمين را دارد و بر روحيه شان اثر مي گذارد. ماهیت اسطوره هاي ايراني متفاوت از اسطوره هاي ملتهاي ديگر است..... شخصیت هاي مثبت اسطوره اي ايران مظهر جوانمردي و فضايل نيك انساني هستند ، ولی شخصيت هاي مثبت اسطوره هاي اکثریت قریب به اتفاق ملتهای دیگر از جمله اسطوره های يوناني و اسكانديناوي دنبال رقابت با خدايان و كسب افتخار و قهرماني هستند و فاقد گوهر انسان دوستي و خوي نيك انساني اند .
نقل قول
 
 
+6 #6 مروي 12 تیر 1395 ساعت 21:37
سلام به استادان محترم و عزیز ، هم پدر و هم پسر ، هر مطلب از سایتتان را که میخوانم از آن درس میگیرم.همیشه پاینده و پایدار باشید .
نقل قول
 
 
+11 #7 Bahareh 26 تیر 1395 ساعت 18:34
با درود به استاد فرهیخته و عالیقدر جناب آقای دکتر جوانبخت
کتاب اگرهای تاریخ ایران را دوست ندارم برای اینکه فرصت سوزهستیم و خواندنش اعصاب را خرد میکند اما با اینحال کتابی تفکر برانگیز و عاری از حب و بغض است . کتاب ایرانی از نگاه انیرانی برعکس آنقدر حلواست که به شیرینی و راحتی میخوانمش . در ایرانی از نگاه انیرانی با روایتی ظریف و روشنگرانه تصویری غنی و دقیق از زندگی ما ایرانیان به دست داده اید . از زحمات شما متشکرم وآرزوی صحت وسلامتی وطول و عرض عمربرایتان دارم .
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید